Termisk provning

Temperaturen påverkar i mycket högre grad egenskaperna hos polymera material än vad som är fallet med metaller och keramer. Detta visar sig inte enbart som egenskapsförändringar, när temperaturen ändras, utan även genom att kritiska temperaturer uppnås relativt tidigt.

TR-test - ISO 2921

TR-test är den vanligaste metoden i Sverige när det kommer till köldprovning. TR står för "Temperature Retraction", på svenska kallar vi metoden för "elastisk återgång efter nedfrysning". Provningen går till så att provkropparna töjs, vanligtvis 50%, och kyls därefter ned vid -70°C i 10 min. De flesta gummimaterial blir därvid helt styva. Låsningen av provkropparna släpps och därefter värms proverna upp 1°C per minut och återgången kontrolleras.

Sprödpunkt - ISO 812

Sprödpunkt är en metod där man med en hammare slår på provstavar nedkylda i ett köldbad. Sprödpunkten är den temperatur där proverna precis ej går sönder för ett slag.

Gehmantest - ISO 1432

Vid Gehmanprovning bestämmer man vanligtvis den relativa vridstyvheten mellan 23°C och lägre temperaturer. Känner man provkroppens mått kan även torsionsmodulen räknas ut.

Provningen går till så att en provstav monteras i serie med en kalibrerad ståltråd. Vid bestämning av gummiprovets vridstyvhet vrids både gummi och ståltråd 180°. Den 180° vridningen fördelas mellan ståltråden och gummiprovet i förhållande till deras vridstyvhet och vridningsvinkeln på gummiprovet bestäms. Testet genomförs sedan vid olika temperaturer för att möjliggöra beräkning av vridstyvheten.

DMA: Dynamisk mekaniska analys - ISO 4664

Önskar man bestämma modulen som funktion av temperaturen kan man med fördel använda en modern DMA-utrustning för detta. Vid DMA provning mäts den viskösa och elastiska modulen tillsammans med dämpningen över ett temperaturintervall. Provningen utföres dynamiskt antingen i böjning, töjning, kompression eller skjuvning. Denna provning kan ersätta de flesta övriga köldprovningar.

Sättning i kyla - ISO 815

För att bestämma gummits elasticitet i kyla kan sättningsprov utföras vid låg temperatur. Både mätning och återhämtning sker vid den låga provtemperaturen.